Byggadministrasjon Tilstandskontroll Bygningsbevarende tiltak

Abeco innehar, gjennom egne ressurser og samarbeidende firmaer, kompetanse til å kunne ta hånd om de fleste påregnelige forhold som kan oppstå gjennom livsløpet til bygg og eiendommer.   Ved å avdekke problemer i tidlig fase, kan utbedring iverksettes før skaden oppstår eller blir omfattende.  Det er billigere å forebygge enn å reparere!

Ett bygg vil forringes over tid, spesielt hvis det ikke blir godt ivaretatt.  Små feil som får lov til å utvikle seg, kan vokse til omfattende skader, og kreve store reparasjoner.

Disse skadene er ofte kostbare å utbedre.  Det vil således være meget lønnsomt å kunne avdekke disse skadene mens de fremdeles er ubetydelige, og foreta de nødvendige forebyggende tiltak på et tidlig tidspunkt. 

Husk: Byggets tilstand gjenspeiles ofte i dets verdi.

<< Beveg musen over bildet, og se hva Abeco kan bidra med.